Gedragsafspraken

Gedragsregels

Voor BC Flits is het natuurlijk belangrijk dat onze spelers in een eerlijke en veilige omgeving kunnen sporten. Helaas kan grensoverschrijdend gedrag voorkomen, zonder dat de vereniging het door heeft.

Onder grensoverschrijdend gedrag valt:

  • Seksuele intimidatie en misbruik
  • Pesten en uitsluiten
  • Agressie en geweld
  • Intimidatie
  • Discriminatie


Als vereniging vinden we het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag erg belangrijk en sluiten we ons aan bij de Gedragscodes Sport van NOC*NSF.


We gaan ervanuit dat onze vrijwillers, trainers en ook sporters zich hieraan houden. In de linkjes hierboven vinden jullie de gedragscodes zoals staat beschreven door het NOC*NSF. Door deze codes na te leven, draagt iedereen bij aan een veilige en gezellige sportomgeving.


Meldprotocol

Een meldprotocol houdt in dat je vaste afspraken maakt over het het melden van (seksueel) ongewenst gedrag. Het meldprotocol biedt bescherming aan de melder/degenen die naar het protocol handelen, aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft je ook een verplichting: je moet handelen op de vastgelegde manier.


Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon is iemand met wie je in vertrouwen kunt praten. Dit maakt het makkelijker om over moeilijke onderwerpen te beginnen. Deze vertrouwenscontactpersoon biedt ondersteuning aan leden die nadelige gevolgen ondervinden door het gedrag of handelen van andere leden of personen in verenigingssituaties. Dit geldt voor iedereen: junioren, senioren, vrijwilligers en ouders. Hij of zij helpt om (seksueel) ongewenst gedrag te voorkomen, bijvoorbeeld door op mensen af te stappen die zich niet goed gedragen.

Natuurlijk behandelt de vertrouwenscontactpersoon elke melding en heeft deze persoon geheimhoudingsplicht. Een vertrouwenscontactpersoon mag dus ook niet zelfstandig op de persoon afstappen die een misstand begaat. Informatie wordt alleen doorgespeeld wanneer diegene, die om hulp vraagt of een melding doet, dat goed vindt. Een uitzondering is als er strafbare feiten zijn gepleegd. Dan is de vertrouwenscontactpersoon volgens de wet verplicht om dit bij de politie te melden.

Bij BC Flits is op het moment Marleen van Emst onze vertrouwenscontactpersoon. Mocht je in contact willen komen met Marleen, kan je diegene persoonlijk in de sporthal aanspreken. Je kan uiteraard ook een berichtje sturen naar:
vertrouwenscontactpersoon@bcflits.nl


Aanstellingsbeleid

Voor de vereniging is het van belang dat onze vrijwilligers zorgvuldig worden geselecteerd, zeker wanneer er veel sprake is van contact met spelers, informatie en middelen (waaronder ook het verenigingsgeld). We stellen het conformeren van onze gedragscodes, zoals op deze pagina vermeld, verplicht voor alle vrijwilligers. Door middel van een intake met onze vrijwilligers, wijzen we de vrijwilligers op de gedragscodes en -afspraken die bij de vereniging gelden.

Daarnaast is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voor onze vrijwilligers die in veel contact komen met onze (jeugd)spelers, informatie en middelen. Hieronder vallen met name het bestuur, werkgroep jeugd en de trainers. Na drie jaar is de eerder getoonde VOG niet meer geldig en dient een nieuwe VOG aangevraagd te worden voor de betreffende vrijwilliger. Het naleven van deze verplichting is een taak van het bestuur.